Noen misforståtte sannheter om samisk selvbestemmelse

Den norske samepolitikkens grunnprinsipp er at Norge er tuftet på territoriet til to folk, samer og nordmenn. Begge anses som opprinnelige folk. Er nordmenn da urfolk?

Nordmenn er i majoritet og er beskyttet av grunnloven, tingsretten, sedvaneretten, skoleloven m.m. og trenger dermed ikke urfolksbetegnelsen for å sikre seg sine rettigheter.

Urfolksrettigheter handler om rettighetene til de folk som er opprinnelig i et område før nasjonalstat ble dannet, og som ikke ble respektert som likeverdig.

En misforstått sannhet er at urfolk har flere rettigheter og særrettigheter enn andre. Det å være et urfolk betyr ikke at man har mer rett enn andre til land og vann, og det er heller ikke slik at man i kraft av å være same har an flere rettigheter enn nordmenn flest til å utnytte naturressursene. Her kommer inn et unntak, og det er reindrifta som tradisjonelt sett har vært forbeholdt samer.

Når eksempelvis reindriftsamer kan fiske og benytte seg av skuter på områder der andre ikke får lov, er ikke dette fordi de er samer. Det er en næringsrettighet, og  rettigheten er forankret i selve næringen. Samer som ikke driver med denne form for næring har ikke disse rettighetene.

Videre sikrer urfolksrettighetene at samene for lik muligheter som nordmenn til å dyrke sin kultur, ivareta og opprettholde sin livsform og mulighet til å være et folk også i fremtiden.

Hadde samisk språk overlevd uten denne beskyttelsen en språkrettighet gir? Er det negativ forskjellsbehandling når samiske barn ønsker å ha lik mulighet til å lære sitt morsmål på lik linje som norske barn i skole? Nei, det er ikke det,  fordi uten denne beskyttelsen som morsmålsrettigheten gir ville samiske barn blitt diskriminert fordi de da ville blitt hindret i å lære sitt morsmål (2).

En annen sannhet er at urfolk bør være mer tradisjonelle og nært knyttet til naturen samelignet med andre folk. Det er riktig at samers levesett på mange områder er lik ikke samiske innbyggeres, men urfolksrettighetene er ikke knyttet til en bestemt teknologi. Poenget med urfolksrettighetene er at disse skal sikre at det i framtiden også eksisterer samisk kultur og et grunnlag for denne. Urfolket forblir et urfolk uavhengig av teknologisk nivå i øyeblikket.

En tredje sannhet handler om at man ønsker å skille samer og nordmenn, at samer har et ønske om ikke å være nordmenn. Dette stemmer ikke. Selv om samer oppfatter seg som et eget folk er det ikke slik at samer vil ha egen stat(2). Samer har eksistert i minst 2500 år i de områdene som senere skulle omfattes av de norske, svenske, finske og russiske nasjonalstatene, og samene lever der ennå. Denne lange historien betyr at samer har levd som en nasjon i tusenvis av år uten en nasjonalstat, og da de nåværende nasjonalstatenes grenser ble trukket i nord fortsatte den samiske nasjon å eksistere som et grenseoverskridende folk i alle de fire nevnte statene. Derfor har ikke samer noen tradisjon for å ønske en egen stat, og samer innenfor hver av nasjonalstatene oppfatter seg som innbyggere av de respektive stater samtidig som de er en del av den samiske nasjon.

For å forstå disse tingene, er det viktig å være klar over forskjellen mellom “nasjon” og “nasjonalstat.”

Syns du det urettferdig at noen vil holde på sitt språk og videreføre sin kulturarv? Vi mener at det er helt naturlig og realistisk å se på rettigheten til å gjøre dette som en nødvendighet i beskyttelsen av seg selv som et folk.

Kilder:

  • www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=selvbestemmelse&bokmaal
  • (1). Gàldu càla ”Samisk selvbestemmelse” Red John.B.Henriksen Tidsskrift for urfolks rettigheter Nr.2/2008.
  • (2). Andreassen Lars Magne ”urfolksstatus; en trussel mot nordmenn”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>