Nyheter

Vi trenger samiske stemmer i norske barnehager

Av Bente Fønnebø, Anne Lise Johnsen Swart & Unni Jernberg / 25.01.2021

I Rammeplan for barnehagen (2017) er det et forsterket krav om å synliggjøre samisk kultur i alle barnehager og å bidra til at barn gis mulighet til å utvikle respekt for det samiske mangfoldet.

Dette kan oppleves som utfordrende for norske barnehager, der man ofte mangler tilstrekkelig kunnskap om det samiske mangfoldet og hvordan det kan formidles i hverdag og daglig innhold. Vi mener det er behov for økt kunnskap i barnehagene om kompleksiteten i det å være same i dag. Det er ikke nok å fargelegge det samiske flagget og spise reinkjøtt på Samefolkets dag!

På bildet over ser vi musiker og barnebokforfatter Ante Mikkel Gaup joike under Sametingets 30-års jubileum i 2019, slik han også gjorde 30 år tidligere. Han er en av de sytten samiske stemmene vi formidler videre til norske barnehager i boka Samiske stemmer i barnehagen, som utgis våren 2021.

Hva handler det å lytte til samiske stemmer om? Det dreier seg om å berike og utvikle norske barnehagers pedagogiske innhold, til i enda større grad enn tidligere å inkludere samiske pedagogiske impulser i barnehagenes hverdagsliv.

Kulturelle artefakter, som her i Samisk barnehage på Tøyen i Oslo, kan inngå i gjenstandskultur, farge og form, synlig i barnehagenes interiør på ulike måter. (Foto: Bente Fønnebø)

I Samiske stemmer i barnehagen møter vi samiske formidlere fra hele Sápmi. Sjøsamiske, lulesamiske, nord- og sørsamiske og skoltesamiske formidlere viser hvordan de, på ulike måter, arbeider med å løfte frem samiske verdier. De gir et mangfoldig innsyn i samisk historie, kultur, håndverk og tradisjoner.

Dette er norske barnehagelærere, styrere og kulturformidlere, i ulike offentlige institusjoner, gjennom lovverket pålagt å innlemme i hverdag og daglig virksomhet. Ansvaret for å formidle samiske perspektiver kan ikke vente – det er på overtid i den norske barnehage, og det er på overtid i barnehagelærerutdanningen.

Barnehagepersonale og studenter som utdannes til pedagogisk personale trenger mer kunnskap om samisk kultur og hverdagsliv, og om kompleksiteten i det å være same i dag. Impulser fra de samiske barnehagemiljøene kan utvide hvordan vi forstår bærekraft, lek, omsorg og læring i barnehagen, og kan i større grad bidra til å utvikle barnehagepedagogikken generelt.

De samiske stemmene snakker til oss om sine kulturelle og historiske røtter, tradisjoner og historie, og synliggjør de store variasjonene som eksisterer i hva Sápmi kan innebære – der ulikhet og likhet skaper refleksjoner om det samiske mangfoldet.

Samiske stemmer i barnehagen gir et mangfoldig innsyn i samisk kultur, historie og tradisjoner. Forfatterne presenterer nye og kreative måter å inkludere samiske verdier i barnehagen på.

Boka henvender seg til barnehagelærerutdanninger, barnehageledere og pedagogisk personale og skal bidra til dypere forståelse tilknyttet integrering av samiske arbeidsmåter i barnehagens hverdag.

Bente Fønnebø er barnehagelærer og førstelektor i kunstfag ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet – storbyuniversitetet.

Anne Lise Johnsen Swart er foredragsholder og kulturformidler med samisk bakgrunn. Hun har en mastergrad i sosialt arbeid med et urfolksperspektiv.

Unni Jernberg er barnehagelærer og spesialpedagog og har 40 års erfaring fra barnehage og skole.

Samigoldsource sprer samisk kunnskap

Anne-Lise Johnsen Swart og Mari Helander har blitt presentert i den samiske avisen Ságat, med en stor artikkel som forteller om deres omfattende arbeide for å spre samisk kunnskap og kultur. Se bildene under.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>