Samemanntallet

Hva vil det si å være same, og hvem er samer?

Det eneste formelle reguleringen som finnes i Norge er, Sameloven (Lov 1987-06-12 nr 56: Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold). Her står det om hvem som skal få lov til å registrere seg i samemantallet.

§ 2-6.
Sametingets valgmanntall. Alle som avgir erklæring om at de oppfatter seg selv som same, og som enten
a) har samisk som hjemmespråk, eller
b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller
c) er barn av person som står eller har stått i Sametingets valgmanntall, kan kreve seg innført i Sametingets valgmanntall.

Det overnevnte, særlig punkt a og b innebærer at du må innfri et objektiv språkkriterium, og du må også subjektiv betegner deg selv som samisk.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>