Forskningsbakgrunn

Når vi belyser den samiske virkeligheten – hvilken kunnskapsmessig forankring har vi?

Når vi skal drive informasjonsarbeid er det for oss av vesentlig betydning at vi har en samisk forankring. Det å ha en samisk forankring setter oss i stand til å belyse den samiske virkeligheten og dens kulturelle mangfold på en troverdig måte. Med et slikt utgangspunkt har vi inngående kjennskap og en erfaringsbasert tilnærming sett i et historieperspektiv.

Et slik innenforskap kaller Viggo Rossvær (1989) for en innenfraforståelse. Dette er en tilnærmingsmåte som for akademia er relativ ny, og som får bred støtte fra to internasjonale feministiske urfolksforskere Anina Mama (1995) og Linda Tuhiwai Smith (2006).

Før vi går videre er det viktig å få fram at samisk kultur og samiske samfunn preges av mangfold. Sametingsplanen fra 1994-97 sier det følgende:

”Det samiske samfunn er for det første ikke et homogent samfunn med hensyn til samisk kultur, og for det andre er det på ulike måter og grader integrert i det norske samfunnet. Det gir ulike begrunnelser for utøvelse og utvikling av samisk kultur, og ikke minst oppfatninger om hva som er samisk kultur”.

Dette innebærer at vi kan representere en del av praksisen fra et innenlands og de bofaste samers hverdagsliv og virke. Men også her kan variasjoner fremkomme.

Videre er det nødvendig å presisere at hele dette prosjektet og kunnskapen som kommuniseres fram er våre erfaringer, vår kompetanse om det samiske.

Med vår erfaringsbakgrunn tilhørende en urfolk- og minoritetsgruppe i Norge har vi kulturell kunnskap, språket og en historieforståelse, som i mange tilfeller vil være et felles utgangspunkt vi bringer ut når vi driver informasjonsarbeid om samisk kultur og hverdagsliv. I tillegg til våre levde liv har vi begge vår faglige forankringen, også i forhold til det samiske.

For de av dere som syns dette høres interessant ut, kan dere ved å trykke på linken komme rett til min mastergradsoppgave. I oppgaven ”Kulturelle møter – Russiske urfolkskvinner og deres erfaringer med de offentlige tjenesteleverandører i en samisk kommune” beskriver jeg grundig hva et innenfraforståelse er. Dette er en oppgave som ble svært godt mottatt på Universitet i Nordland.

De beste hilsener
Anne- Lise Johnsen Swart

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>