Åtte årstider

Var du klar over at det samiske livet følger årstidene? Visste du at hver av de åtte årstidene har egne arbeidsoppgaver knyttet til de ulike årstidene?

Samene har ulike gjøremål i de ulike årstidene. Vi deler disse i to: sjøsamene og reindriftssamene har sine gjøremål og til de ulike årstidene og følger måndene ulikt, men endel likhetstrekk finner vi her. Vi har valgt å kun trekke frem de som driver tradisjonelle næringer som reindrift eller gårdsbruk/fiske. dette gjør vi pga at de åtte årstider er mest gjeldende for den tradisjonelle næringen. Inndelingen av månedene deles også midt i månedene.

Et reindriftssamisk år ser slik ut:

Desember – februar–> Vinter

Reinen er på vinterbeite
Slakting for salg og vår/sommerforsynin

Tilsyn av reinflokken åretrundt Duodjiarbeid

Februar – mars–>Vårvinter

Samling av reinflokken
Tørking av reinkjøtt ( Finnmark)
Duodji

April -mai –> Vår

Vårflytting til kysten (Spes. Finnmark)
Reinen kalver Distriktsmøter Tørking av reinkjøtt (Troms)
Isfiske
Mai – juni–> Vårsommer

Reinen kalver
Merking av kalver
Ferskvannsfiskefiske
Duodji, garving av skinn

Juni -august–> Sommer

Kalvemerking
Innsjøfiske
Pesk skinn av kalvene taes .
Duodji, garving av skinn
Duodji salg ved veien Ferskvannsfiske Bærplukking

August – september–> Høstsommer
Reinmerking Slakting
Gjelling av okserein
Skilling av rein
Sennagress skjæres Vedhogst

Oktober – november–> Høst

Parringstid for rein
Høstflytting
Duodji

November – desember–> Høstvinter

Slakting av
Duodji Distriktsmøter

Kilder:

 


Familiestruktur og samisk fellesskap