top of page

Vår kunnskapsbakgrunn

Vår kunnskapsbakgrunn - et innenfraperspektiv

Når vi belyser den samiske virkeligheten – hvilken kunnskapsmessig forankring har vi?

I vårt informasjons- og opplysningsarbeid er det viktig for oss at vi bruker vår samiske forankring. Dette setter oss i stand til å belyse den samiske virkeligheten og dens kulturelle mangfold på en troverdig måte. Med et slikt utgangspunkt har vi inngående kjennskap og en erfaringsbasert tilnærming sett i et historieperspektiv. Dette benevnes ofte som et innenfraperspektiv.

Et innenfraforståelse skjøt for alvor fart med bla. Linda Tuhiwai Smith med boken Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples i 1999. Dette er en tilnærmingsmåte som etterhvert fikk bred støtte i akademia. Det er flere som viser til et slikt innenfraperspektiv. Blant annet Harald Gaski, og hans måte å betrakte innsider-outsider tilstanden på. Hensikten med dette perspektivet å utvide og skape større forståelse til den på utsiden, og på den måten kan hen kunne lære mere, og forstå bedre. Dette dreier seg blant annet om det Gaski betegner som "add context to context". Dette er noe han er innom i flere av sine tekster, et eksempel på dette finner vi i en artikkel som er med i boka Sámi Art and Aesthetics, Aarhus University Press 2017.

De samiske samfunn er mangfoldige og komplekse. Vi representerer en del av praksisen i de innenlandske og bofaste samiske samfunns varierte hverdagsliv og virke. Med vår bakgrunn fra det nordsamiske området blir dette vår utkikkspost. Det er nødvendig for meg å presisere at prosjektet og kunnskapen som kommuniseres fram er våre erfaringer, vår kompetanse om det samiske. Vår erfaringsbakgrunn som tilhørende en urfolk- og minoritetsgruppe i Norge gir oss kulturell kunnskap, språk og historieforståelse. Dette er et felles utgangspunkt når vi driver informasjonsarbeid om samisk kultur og hverdagsliv. I tillegg til våre levde liv og erfaringen derfra har vi begge en fagbakgrunn, også i forhold til det samiske. Du kan lese her mer om Anne Lise Johnsen-Swart og Mari Helander.

Hvis du synes at et innenfraperspektiv høres interessant ut, kan du ved å trykke på linken komme rett til min mastergradsoppgave. I oppgaven ”Kulturelle møter – Russiske urfolkskvinner og deres erfaringer med de offentlige tjenesteleverandører i en samisk kommune” beskriver jeg grundig hva en innenfraforståelse er. Dette er en oppgave som ble svært godt mottatt på Universitet i Nordland.

På vegne av Samigoldsource
Anne Lise Johnsen-Swart

bottom of page